Darovanie 2% z daní

Ďakujeme všetkým, ktorí nám chcú i tento rok 2024 pomôcť darovaním 2%, resp. 1%-3% zo svojich daní na vykrytie mládežníckeho rozpočtu.
Tlačivo môžeme poslať mailom alebo si ho môžete stiahnúť na konci článku. 
      
Informácie o našej právnickej osobe k 2%:
Overenie -Schválená a odoslaná registrácia na Finančnú správu
Názov: Akadémia Jozefa Jankecha n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 37923781
Ulica: Športovcov 655
Mesto: Dubnica nad Váhom
PSČ: 01841
Bankový účet: SK8609000000000363814900 , Slovenská sporiteľňa, a.s.
Managing Director - Ing.Ivan Duvač
                     
Postup:
Zamestnanec
1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá našim trénerom alebo na klube či priamo na daňový úrad podľa vášho bydliska.
                   
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.
         
Fyzická osoba
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)
              
Právnická osoba
Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 2. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)
            
Ako darovať 3 % z dane
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.
    
Novinka pre r.2024
Spúšťame nový podporný darcovský program pre futbalovú mládež našej akadémie pre r. 2024 .
             
Stačí nám darovať len 1 EURO mesačne,resp.12 EUR ročne a veľmi nám to pomôže dofinancovať nevyhnutné režijné výdavky pre lepší a udržateľný chod našej mládežníckej sekcie v klube.(napr. hnojivá a údržba trávnika)
                       
Payme je nová služba určená klientom slovenských bánk. Prostredníctvom payme môžete posielať platbu rovnako jednoducho, ako dnes posielate správy.
           

https://payme.sk/?V=1&IBAN=SK8609000000000363814900&CC=EUR&CN=Akad%C3%A9mia+Jozefa+Jankecha+n.o.&AM=12.00